บริษัท เซฟตี้ ฟอร์ ยู จำกัด ประกอบกิจการดังนี้

1. ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) อุปกรณ์ความปลอดภัยอุตสาหกรรม

2. รับเขียนโปรแกรมสำหรับตอบสนองงานของสถานประกอบการอุตสหกรรม

3. ให้บริการที่ปรึกษาระบบบริหารจัดการมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO

ยินดีต้อนรับ เซฟตี้ ฟอร์ ยู จำกัด

phone_android

รับจัดทำโปรแกรมองค์กร

รับปรึกษาระบบบริหารจัดการมาตรฐาน

จำหน่ายอุปกรณ์ความปลอดภัย

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

phone_android

จำหน่ายอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE), อุปกรณ์ความปลอดภัยอุตสาหกรรม

สินค้าหลัก

สินค้าหลัก : แบรนด์แพงโกลิน

สินค้าเสริม

สมนาคุณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในสถานประกอบการอุตสาหกรรม ฟรี!

ของสมนาคม

phone_android

รับฟรีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Run บน MS ACCESS เมื่อเปิดบิลขั้นต่ำ 30,000 – 60,000 บ. ตามเงื่อนไข !!!!!

AUDIT/PATROLรหัส : 1901

กิจกรรมในสถานประกอบการต้องมีการตรวจติดตาม เช่น 5ส., ความปลอดภัย , สิ่งแวดล้อม เป็นต้น โปรแกรมนี้ใช้รวมรวมผลการดำเนินการของแต่ละหน่วยงานตามพื้นที่รับผิดชอบ และภาพรวมของทั้งสถานประกอบการ สรุปผลการดำเนินการเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเสร็จ รวมทั้งสามารถตรวจสอบรายการตกค้างสะสมได้ โดยใช้การเปรียบเทียบภาพถ่ายก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุง

หมายเหตุ

รับฟรีเมื่อเปิดบิลหนึ่งครั้งขั้นต่ำ 30,000 บ. หรือเปิดบิลสองครั้งรวม 40,000 บ. ขึ้นไป ภายใน 2 เดือนต่อเนื่อง

Play The Video

ACCIDENT RATEรหัส : 1902

โปรแกรมนี้มีไว้สำหรับรวบรวมแล้วนำมาคำนวณค่าสถิติอุบัติเหตุจากการทำงาน โดยเปรียบเทียบระหว่างช่วงเวลาในอดีตกับปัจจุบัน แสดงถึงอัตราความถี่และความรุนแรงของการบาดเจ็บทั้ง 1,000,000 ชม. และ 200,000 ชม. การทำงาน อีกทั้งคำนวณค่า Safe-T-Score แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงระดับนัยสำคัญของอัตราการประสบอันตรายในปัจจุบันเทียบกับอดีตของแต่ละหน่วยงาน

หมายเหตุ

รับฟรีเมื่อเปิดบิลหนึ่งครั้งขั้นต่ำ 30,000 บ. หรือเปิดบิลสองครั้งรวม 40,000 บ. ขึ้นไป ภายใน 2 เดือนต่อเนื่อง

Play The Video

CONTRACTOR RECORDSรหัส : 1903

ฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ข้อ 2 ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน โปรแกรมนี้ใช้เป็นฐานข้อมูลใช้เก็บประวัติรายชื่อผู้รับเหมา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไว้ทุกปี รวมถึงการเก็บใบประกาศนียบัตรต่างๆที่ถูกบังคับให้มีตามกฎหมาย ซึ่งผู้รับเหมาต้องนำส่งสำเนาก่อนเข้าปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในสถานประกอบการ และ สามารถสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวผู้รับเหมาพร้อมแสดงสติ๊กเกอร์ชี้บ่งวุฒิบัตรได้ด้วย

หมายเหตุ

รับฟรีเมื่อเปิดบิลหนึ่งครั้งขั้นต่ำ 30,000 บ. หรือเปิดบิลสองครั้งรวม 40,000 บ. ขึ้นไป ภายใน 2 เดือนต่อเนื่อง

Play The Video

ENVIRONMENT ASPECT / IMPACT ASSESSMENTรหัส : 1904

การระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นงานแรกที่ต้องทำในขั้นตอนการวางแผนงานของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการตัดสินใจว่าจะควบคุมประเด็นปัญหาที่สำคัญที่สุดอย่างไรนั้นเป็น สิ่งสำคัญลำดับแรกในช่วงเริ่มต้นของงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบ ISO 14001 ต้องการให้องค์กรจัดทำวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางสิ่งแวดล้อมเพื่อให้แก้ไขปัญหาที่สำคัญ ดังนั้นการรวบรวมประเด็นปัญหาอย่างครอบคลุมและเป็นระบบ และวิธีการกำหนดลำดับความสำคัญเป็นขั้นตอนแรกที่จำเป็นเพื่อบรรลุเป้าหมาย

หมายเหตุ

รับฟรีเมื่อเปิดบิลหนึ่งครั้งขั้นต่ำ 30,000 บ. หรือเปิดบิลสองครั้งรวม 40,000 บ. ขึ้นไป ภายใน 2 เดือนต่อเนื่อง

Play The Video

Industrial Waste Managementรหัส : 1905

ตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ด้วยเหตุนี้ทำให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องมีความจำเป็นที่ต้องจัดทำการควบคุมปริมาณกาก ขยะอุตสาหกรรม เส้นทางรถวิ่ง และความเร็วรถที่ขนย้ายออกนอกสถานประกอบการ ซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อนในการบันทึกจัดเก็บ ควบคุม และประเมินผลลัพธ์ เพื่อลดปัญหาดังกล่าว โปรแกรมนี้ใช้ทำการควบคุม ประเมินผลลัพธ์ได้ตลอดเวลาด้วยค่าทางสถิติ รายงานน้ำหนักกากอุตสาหกรรมโดยแยกตามชนิด อีกทั้งสามารถประเมินผลความเร็วรถไม่ให้เกินค่าที่ต้องการควบคุมได้จาก GPS

หมายเหตุ

รับฟรีเมื่อเปิดบิลหนึ่งครั้งขั้นต่ำ 30,000 บ. หรือเปิดบิลสองครั้งรวม 40,000 บ. ขึ้นไป ภายใน 2 เดือนต่อเนื่อง

Play The Video

LAW LISTรหัส : 1906

เพื่อความสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ หรือ ระบบมาตรฐาน ISO จำเป็นที่สถานประกอบการจะต้องจัดทำบัญชีกฎหมายที่ต้องนำมาปฏิบัติอย่างถูกต้อง โดยโปรแกรมนี้ทำงานโดยการจัดหมวดหมู่กฎหมาย แยกตามลำดับศักดิ์กฎหมาย กระทรวง กรม ฯ หรือจัดหมวดหมู่ตามมาตรฐานที่ใช้ควบคุม เช่น มาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัย หรือสิ่งแวดล้อมได้ในโปรแกรมเดียว โดยแยกเนื้อหาของกฎหมายตามหน่วยงานที่ถูกบังคับใช้ รวมทั้งจัดทำรายงานการประเมินความสอดคล้องของสถานประกอบการที่มีต่อกฎหมายนั้นๆ

หมายเหตุ

รับฟรีเมื่อเปิดบิลหนึ่งครั้งขั้นต่ำ 30,000 บ. หรือเปิดบิลสองครั้งรวม 40,000 บ. ขึ้นไป ภายใน 2 เดือนต่อเนื่อง

Play The Video

Personal Dataรหัส : 1907

โปรแกรมนี้ใช้เพื่อ

1. เก็บข้อมูลบุคคล

2. เก็บใบรับรองการอบรมพร้อมประมวลผลร้อยละของการอบรมแยกตามหน่วยงานพร้อมแจ้งเตือนการหมดอายุของใบรับรอ

3. เพื่อการบันทึกข้อมูลเข้า ออก ของวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ และแจ้งเตือน MIN Stock พร้อมสรุปยอดจ่ายออกประจำเดือน

หมายเหตุ

รับฟรีเมื่อเปิดบิลหนึ่งครั้งขั้นต่ำ 50,000 บ. หรือเปิดบิลสองครั้งรวม 60,000 บ. ขึ้นไป ภายใน 2 เดือนต่อเนื่อง

Play The Video

RISK ASSESSMENT ; Hazard and Operability Studied (HAZOP)รหัส : 1908

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน กําหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานจัดทํา “รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน” ซึ่งบังคับใช้กับประเภทของโรงงาน 12 ประเภท HAZOP เป็นวิธีหนึ่งใน 6 วิธีของการประเมินความเสี่ยง Hazard and Operability Study เป็น “เทคนิคการชี้บ่งอันตรายและปัญหาในกระบวนการผลิตที่เกิดจากข้อบกพร่องและความเบี่ยงเบนของกระบวนการผลิตจากการออกแบบ โดยใช้การระดมความคิด (brainstorming) จากผู้ที่มีความรู้ในแต่ละด้านของกระบวนการผลิต” หากโรงงานของท่านเข้าข่ายที่จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานในคราวต่อไป พร้อมกับการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทุกครั้ง (ทุก 5 ปี)

หมายเหตุ

รับฟรีเมื่อเปิดบิลหนึ่งครั้งขั้นต่ำ 30,000 บ. หรือเปิดบิลสองครั้งรวม 40,000 บ. ขึ้นไป ภายใน 2 เดือนต่อเนื่อง

Play The Video

RISK ASSESSMENT (What If Analysis)รหัส : 1909

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน กําหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานจัดทํา “รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน” ซึ่งบังคับใช้กับประเภทของโรงงาน 12 ประเภท What If Analysis เป็นวิธีหนึ่งใน 6 วิธีของการประเมินความเสี่ยง โดยใช้คําถาม “จะเกิดอะไร…..ถ้า….” และหาคําตอบในคําถามนี้เพื่อบ่งชี้อันตราย หากโรงงานของท่านเข้าข่ายที่จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานในคราวต่อไป พร้อมกับการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทุกครั้ง (ทุก 5 ปี)

หมายเหตุ

รับฟรีเมื่อเปิดบิลหนึ่งครั้งขั้นต่ำ 30,000 บ. หรือเปิดบิลสองครั้งรวม 40,000 บ. ขึ้นไป ภายใน 2 เดือนต่อเนื่อง

Play The Video

Chemicals Controlรหัส : 1910

การนำสารเคมีใดๆเข้ามาใช้หรือมีไว้ครอบครองในสถานประกอบการ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีระบบการจัดเก็บและทำเป็นบัญชีรายชื่อเพื่อความสะดวกในการค้นหา อีกทั้งเพื่อความสอดคล้อง การเก็บรักษาวัตถุอันตราย ตามกฎหมาย ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 ข้อ 2 ให้นายจ้างที่มีสารเคมีอันตรายอยู่ในครอบครองจัดทําบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย บัญชียุทธภัณฑ์ วอ./อก.7 และเพื่อความสอดคล้องกับระบบมาตรฐาน ISO โดยสามารถแสกนแนบเก็บเป็นอิเล็คทรอนิกส์ไฟล์ไว้ในฐานข้อมูลโปรแกรมตามผู้ผลิตได้อีกด้วย มีการจัดการรับจ่ายสารเคมี เพื่อการแจ้งเตือนเมื่อยอดคงเหลือถึง Minimum Stock พร้อมทั้งการแปลงค่าปริมาตรเป็นน้ำหนักสำหรับการรายงานราชการ ท้ายสุดเป็นโปรแกรมช่วยประเมินสารปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน

หมายเหตุ

รับฟรีเมื่อเปิดบิลหนึ่งครั้งขั้นต่ำ 50,000 บ. หรือเปิดบิลสองครั้งรวม 60,000 บ. ขึ้นไป ภายใน 2 เดือนต่อเนื่อง

Play The Video

SUBMITTING DOCUMENTSรหัส : 1911

กฎหมายเกือบทุกฉบับจะมีหมวดหนึ่งที่กำหนดให้ต้องทำการส่ง/ขอ ไม่ว่าจะเป็นรายงาน หรือใบอนุญาตต่างๆกับทางราชการ ตามกำหนดไว้ในกฎหมาย โปรแกรมนี้ใช้เพื่อทำการแจ้งเตือนกำหนดการที่ต้องนำส่ง/ขออนุญาต/ต่ออายุโดยแจ้งเตือนเป็นแผนงานล่วงหน้า พร้อมระบุวันที่เอกสารดังกล่าวก่อนถึงวันหมดอายุจริง และสามารถเก็บเอกสารเป็นประวัติไว้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา

หมายเหตุ

รับฟรีเมื่อเปิดบิลหนึ่งครั้งขั้นต่ำ 50,000 บ. หรือเปิดบิลสองครั้งรวม 60,000 บ. ขึ้นไป ภายใน 2 เดือนต่อเนื่อง

Play The Video

สอ.๑รหัส : 1912

ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอ นามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 ข้อ 2 ให้นายจ้างที่มีสารเคมีอันตรายอยู่ในครอบครองจัดทําบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย และรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด พร้อมทั้งแจ้งต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีสารเคมีอันตรายอยู่ในครอบครอง ภายในเดือนมกราคมของทุกปี

หมายเหตุ

รับฟรีเมื่อเปิดบิลหนึ่งครั้งขั้นต่ำ 50,000 บ. หรือเปิดบิลสองครั้งรวม 60,000 บ. ขึ้นไป ภายใน 2 เดือนต่อเนื่อง

Play The Video

การติดตั้งโปรแกรมมี 2 วิธี

1. ติดตั้งด้วยตนเอง โดยการดาวน์โหลดคู่มือโปรแกรมได้จากลิงค์ Download

2. ติดตั้งผ่าน Remote Desktop โดยติดต่อ SAFETY FOR YOU

หากข้อ 1. ดำเนินการไม่สำเร็จ LINE@ Safety For You

รับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานในสถานประกอบการอุตสหกรรม

รับจัดทำโปรแกรมสำหรับองค์กร ตามความต้องการของลูกค้า (Made By Order ) อาทิูเช่น ระบบจัดการบุคลากรม, ระบบติดติดตามผลงานของพนักงาน, ระบบจัดการ 5ส. ภายในองค์กร เป็นเต้น ซึ่งรวมถึงให้บริการติดตั้งระบบบน Server ของลูกค้า

ให้บริการ ที่ปรึกษาระบบบริหารจัดการมาตรฐาน

ยังไม่เปิดให้บริการ

ติดต่อบริษัท

เลขที่ 41/3 ถ.เสม็ดแดง ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
061-6329547, 099-2622679, 089-6080011
Email : safetyforyou.ry@gmail.com
https://www.safetyforyou.co.th
http://line.me/ti/p/%40yjh9887e